TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

1

Nguyễn Việt Cường

Bí thư

0962590279

cuongnv.kry@kontum.gov.vn

2

A Phiên

Phó Bí thư.

0972444457

phiena.kry@kontum.gov.vn

3

Nguyễn Thanh Sơn

Chủ tịch

 0915333758

 sonnguyenktkr@gmail.com

4

A Déo

Phó Chủ tịch HĐND

0348634305

dieoa.kry@kontum.gov.vn

5

Y Quar

Phó chủ tịch

 0905273602

 quary.kry@kontum.gov.vn

6

Nguyễn Thị Thanh Nguyệt

Chủ tịch UBMTTQVN

397205517

nguyetntt.kry@kontum.gov.vn

7

A Nga Xuân

Trưởng Công an

966984455

 

8

Đinh Thành Nguyên

Chỉ huy Trưởng Quân sự

 0869800379

 

9

Nguyễn Thị Kiểm

Văn phòng - Thống kê

037291725

kiemnt.kry@kontum.gov.vn

10

Đinh Văn Đức

Tư pháp - Hộ tịch

 868041007

 ducdv.kry@kontum.gov.vn

11

Nguyễn Xuân Huy

ĐC-NN-XD-MT

0773365679

 huynx.kry@kontum.gov.vn

12

Phạm Thị Nhàn

Văn hóa - Xã hội

0396398725

 nhanpt.kry@kontum.gov.vn

13

Nguyễn Thị Tố Như

Văn hóa - Xã hội

0388248077

nhuntt.kry@kontum.gov.vn

14

Nguyễn Hoàng Hân

Chủ tịch Hội Nông dân

0393465778

hannh.kry@kontum.gov.vn

15

A Thăng

Bí thư Đoàn xã

0326208979

thanga.kry@kontum.gov.vn

16

Y Oanh

Chủ tịch Hội LHPN

0387349373

oanhy.kry@kontum.gov.vn

17A TyChủ tịch Hội CCB327653315tya.kry@kontum.gov.vn