THÔNG BÁO V/v Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum